SEGREGACIONS | La Vall d'uixo

SEGREGACIONS

Llicències de segregació

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

1)  Fotocòpia de l'escriptura de propietat i nota simple del Registre de la Propietat en data actual.

2)  Referència cadastral

3)  Projecte, subscrit per tècnic competent, del Col.legi Professional corresponent

4)  Declaració responsable subscrita per tècnic redactor del projecte, en la que es pose de manifest:

Nom i cognoms

Número de col.legiació

Domicili professional

Titulació

Tindre competència per a la redacció i firma del projecte tècnic presentat i/o direcció d'obra o activitat, d'acord amb les atribucions professionals de la titulació.

No estar inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per a la redacció i firma de tal projecte i/o direcció d'obra o activitat.

5)  En tant no estiga en funcionament el Registre de Col.legiats en els distints Col.legis Professionals, certificat expedit pel Col.legi Professional corresponent que acredite la col.legiació i no inhabilitació professional d'aquells, posant de manifest el nom i cognoms del professional col.legiat, número de col.legiació i domicili professional.

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Site developed with Drupal