LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ | La Vall d'uixo

LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ

Declaració Responsable de Primera Ocupació de l'EDIFICI

Llicència Municipal de Primera Ocupació de la VIVENDA (DIVISIÓ HORITZONTAL) ABANS DE 02/01/2005

Llicència Municipal de Primera Ocupació de VIVENDA AMB CÈDULA D'HABITABILITAT concedida amb anterioritat

Llicència Municipal de Primera Ocupació de la vivenda existent sense cèdula d'habitabilitat ni Llicència d'Ocupació construïda abans de la TRLS de 1976

Llicència Municipal  de Primera Ocupació de vivenda UNIFAMILIAR/VIVENDA HORIZONTAL

Llicència Municipal de Primera Ocupació de LOCAL destinat a magatzem domèstic/garatge particular

 

Llicència Municipal de Primera Ocupació de LOCAL destinat a magatzem domèstic/garatge particular amb LLICÈNCIA DE 1ª OCUPACIÓ

Resolució de l'Alcaldia per la qual s'aprova el requeriment al peticionari de la inscripció de l'inmoble en el Registre de la Propietat amb anterioritat 02/01/2005, en cas de donar-se el supòsit previst en l'art. 34.3 de la lley 3/2004.

Tota la documentació subscrita per Tècnic competent que no s'aporte visada, per no ser obligatori el visat col.legial, haurà de vindre acompanyada de "Declaració Responsable" en al que es pose de manifest:

a)  Nom i cognoms

b)  Número de Col.legiació

c)  Domicili Professional

d)  Titulació

e)  Tindre competència per a la redacció i firma de la documentació presentada, d'acord amb les atribucions professionals de la titulació.

f)  No estar inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per a la redacció i firma de la documentació presentada.

 

 

 

 

 

 

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58780098-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58780098-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Site developed with Drupal