Contracte Obres | La Vall d'uixo

Contracte Obres

ASFALTAT EN LA POBLACIÓ 2014

Emplaçament:  Població de La Vall d'Uixó

Data publicació B.O.P.:  08 de febrer del 2014

Presentació ofertes:  06 de març del 2014

Obertura ofertes:  5t dia posterior a aquell en què va finalitzar el termini de presentació d'ofertes a les 12 h

Òrgan Contractació:  Junta de Govern Local

Data d'adjudicació provisional:  7 d'abril del 2014

Adjudicatari Provisional:  BECSA, S.A.

Data adjudicació definitiva:  19 de maig del 2014

Formalització del contracte:  28 de maig del 2014

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

Projecte

Plec de Condicions Econòmiques

*  Nota:  L'obertura dels sobres que contenen la documentació constitutiva de la proposició econòmica de la contractació d'ASFALTATS EN LA POBLACIÓ 2014, tindrà lloc el pròxim 28 de març del 2014, a les 12:00 hores en la Gerència de Servicis Territorials

*  Nota:  La Mesa de les Obres ASFALTATS EN LA POBLACIÓ 2014, procedirà a l'obertura de la proposició de l'oferta econòmicament més avantatjosa, dimecres que ve dia 2 d'abril del 2014, ales 12:00 hores en la Gerència de Servicis Territorials

Acord aprovació Declaració Oferta Econòmica més avantatjosa

Acord adjudicació definitiva

 

INSTAL.LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL EN CAMP DE FUTBOL II.  ESTADI JOSÉ MANGRIÑAN

Emplaçament:  Estadi José Mangriñan

Data publicació BOP:  

Presentació d'ofertes:  30 de juny del 2014

Obertura d'ofertes:  5t dia hàbil següent a aquell en què va finalitzar el termini de presentació d'ofertes, a les 12 hores

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data d'Adjudicació Provisional: 28 de juliol de 2014

Adjudicatari Provisional:  REFORMAS Y CONTRATAS SÁNCHEZ AMORÓS, S.L.

Data d'Adjudicació Definitiva: 25 d'agost de 2014

Formalització del contracte: 6 d'agost de 2014

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

Projecte

Projecte elèctric

Valoració millores

Millores rampa

Millores grades

Plec de Condicions econòmiques

Anunci

Acord Aprovació Declaració Oferta Econòmica més avantatjosa

Acord Aprovació Definitiva 

_________________________________________________________________________________________________________________________
ADQUISICIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA DESTINAT A FINALS D'INTERÉS SOCIAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
Termini d'execució:  15 dies des de l'existència de consignació pressupostària, amb la firma de l'escriptura davant de Notari
 
Pressupost base de licitació:  233.750 Euros, a la baixa.  No obstant, al ser variable la superfície construïda del local, s'establix un preu per m2 construït de 850 Euros
 
Termini de garantia:  Fins a la firma de l'escritrua i entrega del bé
 
Fiança Definitiva:  5% de l'import de l'adjudicació
 
Termini de presentació de pliques:  Fins a les 13 hores del quinzé dia natural, comptats a partir del dia següent a la publicació en el B.O.P.
 
Obertura de pliques:  A les 12 hores del quint dia següent al de la conclusió per a presentar proposicions (excepte dissabte)
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
RENOVACIÓ D'AIGUA POTABLE I ASFALTATS EN LA POBLACIÓ 2015
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
Emplaçament:  Població de La Vall d'Uixó
Data publicación BOP:  11 de setembre de 2014
Presentació d'ofertes:  Fins el 7 d'octubre de 2014
Obertura d'ofertes:  5t dia posterior a aquell en què va finalitzar el termini de presentació d'ofertes a les 12 h
Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local
Data d'adjudicació provisional: 24 de novembre de 2014
Adjudicatari Provisional:  BECSA, S.A.
Data d'adjudicació definitiva: 5 de gener de 2015
Formalització del contracte:
 
INFORMACIÓ ASSOCIADA
_________________________________________________________________________________________________________________________
DESVIACIÓ DEL BARRANQUET EN LES PARCEL.LES 92-A I 94 DEL SISTEMA GENERAL D'EQUIPAMENTS EN SÒL URBÀ DEL P.G.O.U.
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
Emplaçament:  Població de La Vall d'Uixó
Data publicació BOP:
Presentació d'ofertes: Vint-i-sisé dia natural següent a aquell en què aparega publicat l'anunci en el BOP, fins a les 13 hores en Registre General
Obertura d'ofertes:  5t dia hàbil següent al de la conclusió per a presentar les proposicions (excepte dissabtes), a les 12 hores.
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Data d'adjudicació provisional:  9 de febrer de 2015
Adjudicatari Provisional:  GEOCIVIL, S.A.
Data d'adjudicació Definitiva:
Formalització del contracte:
INFORMACIÓ ASSOCIADA
 
 
*Nota:  L'obertura dels sobres que contenen la documentació constitutiva de la proposició econòmica de les obres DESVIACIÓ DEL BARRANQUET EN LES PARCEL·LES 92-A I 94 DEL SISTEMA D'EQUIPAMENTS EN SÒL URBÀ DEL P.G.O.U., tindrà lloc dilluns que ve dia 19 de gener del 2015, a les 12:30 hores en la Gerència de Servicis Territorials
 
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Site developed with Drupal